Browsing Category

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

1567 ศูนย์ดำรงธรรม

1567 ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับบริการข้อมูลข่าวสาร ขอคำปรึกษาและรับเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น…

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ต้องคลอดบุตรระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 - 30  กันยายน 2559 (ถ้านอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับโดยปริยาย) เอกสารที่ใช้ 1.  สำเนาสูติบัตรของเด็ก 2. …

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (อ.1) เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้  ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมทุกหน้า  ไม่ขยายหรือย่อส่วน  จำนวน 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน,…

การแจ้งตาย

           คนตายในบ้าน  ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตาย  ภายใน 24 ชม.  นับแต่เวลาตาย คนตายนอกบ้าน   คนที่กับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ ภายใน 24 ชม. นับแต่ตายหรือพบศพ…

การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเอดส์   คือ   ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง   และทำการวินิจฉัยแล้ว คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ฯ 1. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ 2. มีใบรับรองแพทย์ เอกสารที่ใช้ 1.…

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  ในวันและเวลาราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. สัญชาติไทย 2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้น …

การขอเลขที่บ้าน

เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่  จะต้องยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อเทศบาลแล้ว  ต้องปลูกตามแบบที่ได้รับอนุญาต  เมื่อสร้างเสร็จให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1.…