Browsing Category

โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางจันทราวรรณ  ทวีโยค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวนิภาพร  สุมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ นางทัศนีย์  นิลยอง       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน…

หัวหน้าส่วนราชการภายใน

นายสว่าง  สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม (ว่าง)หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์ผู้อำนวยการกองคลัง นายสว่าง  สมัครสมานผู้อำนวยการกองช่าง  …

สำนักปลัดเทศบาล

(ว่าง)ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม (ว่าง)หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวกัตติกา  หล่อพันธ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นางสาวชนิตา  จันทร์จำรัส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางศศิตา  เสมอภาคภูมิ…

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นางดวงจันทร์    ปัญญาดีประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นายสุรพล  อินทรชิตรองประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นายบุญเลิศ  เรียงไรสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นางบุญหมัน  ทีเร็ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม …