Browsing Category

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่วนที่ 1, 2, 3, 4 คลิกอ่านที่นี่ บัญชีสรุปโครงการ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.03) รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01) ประกาศใช้แผน2559-2561…

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่วนที่ 1, 2, 3, 4 คลิกอ่านที่นี่ บัญชีสรุปโครงการ คลิกอ่านที่นี่ รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา คลิกอ่านที่นี่