Browsing Category

เกี่ยวกับเทศบาล

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม "สิ่งแวดล้อมเขียวสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพ" ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา (1) การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนและทางระบายน้ำ (2)…

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม 1. สภาพทั่วไป 1.1 ลักษณะที่ตั้ง - แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 1.2 อาณาเขตปกครอง ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสอยฝั่งตะวันออกตรงที่อยู่ห่างจากโรงเรียน…

อำนาจหน้าที่

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50…