Browsing Category

งานการเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการบรรยาย เทคนิคการจัดทำและรายงานผล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่…

เอกสารประกอบการบรรยายเทคนิคการจัดทำและรายงานผลแบบประเมินการปฏิบัติงานแบบใหม่