Browsing Category

กิจกรรมพัฒนา

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับประชาชนบ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ แม่น้ำสอย ใน พื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ตาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน(กาดศรีหลวง)

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ในตลาดนัดชุมชน (กาดศรีหลวง) เปิดให้บริการประจำทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำสอยด้านหลังของวัดศรีหลวงฝั่งทิศตะวันตก