Home / ข่าวต่างๆ (page 60)

ข่าวต่างๆ

ข่าวต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 25/1 บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ราคากลางแสกนลงegp

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่นๆ

Read More »