Home / ข่าวต่างๆ (page 10)

ข่าวต่างๆ

ข่าวต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Read More »

วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Big cleanning Day “ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่มป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Read More »

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

EPSON MFP image

Read More »

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)” เมื่อวันที่ 3 และ 8 เมษายน 2563 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ส่งมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 3 เมษายน 2563 ส่งมอบหน้ ...

Read More »