Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการ  “โครง ...

Read More »

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปั ...

Read More »