Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ดี เตรียมแรง บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

จ้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเชียงหมั้น ซอย 3ทับ1 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »