Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนวิเชตวัฒนา ซอย2 และปรับปรุงระบบรางระบายน้ำ ถนนอักโขชัยคีรี ซอย3 บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน-ก่อสร้างรางระบายน้ำ-ซอย2-3-หมู ...

Read More »

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย10 บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ยกเลิกประกาศเชิญชวน-ก่อสร้างรางระบายน้ำ-ซอย10-หมู่ ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 ปีพ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่-๔-เดือนกรกฏาคม-พ.ศ.๒๕๖๓-ถ ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ดี เตรียมแรง บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »