Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพประจำชน กิจกรรมการถนอมอาหารในการหมูฝอยและการทำวุ้นแฟนซี ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพประจำชน กิจกรรมการถนอมอาหารในการหมูฝอยและการทำวุ้นแฟนซี ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน

Check Also

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเง ...