Home / 2020 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2020

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 50 คน โดยมีพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม วัดดงนั่งคีริชัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากร และนายวรดล หวานแหลม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับข้าราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงาน

Read More »

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 11

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนน-สามัค ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 9

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสามัค ...

Read More »

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะในการประดิษฐ์ไม้กวาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีในพื้นที่เทศบาลได้มีความรู้และทักษะในการทำไม้กวาด สามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

Read More »