Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม#ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face)

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม#ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (Save Zone, No New Face)

Check Also

รายงานรับจ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม

รายงานรับจ่าย1_ ...