Home / ข่าวต่างๆ / กิจกรรมพัฒนา / วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Big cleanning Day “ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่มป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Big cleanning Day “ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่มป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Check Also

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม