Home / ข่าวต่างๆ / กิจกรรมพัฒนา / เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)” เมื่อวันที่ 3 และ 8 เมษายน 2563 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม “โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)” เมื่อวันที่ 3 และ 8 เมษายน 2563 ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ส่งมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 3 เมษายน 2563
ส่งมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 8 เมษายน 2563

Check Also

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม