Home / ข่าวต่างๆ / กิจกรรมพัฒนา / โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับประชาชนบ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ แม่น้ำสอย ใน พื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ตาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อย่างเพียงพอและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

Check Also

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม