Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เมื่อวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม เป็น วิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย และเข้าร่วมการปฏิบัติตาม แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้  ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแจ้ห่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

Check Also

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ...