Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เมื่อวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม เป็น วิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย และเข้าร่วมการปฏิบัติตาม แผนการซักซ้อมจำลองสถานการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้  ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแจ้ห่ม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

Check Also

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 50 คน โดยมีพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม วัดดงนั่งคีริชัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากร และนายวรดล หวานแหลม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับข้าราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงาน