Home / สินค้า OTOP / ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

สนใจติดต่อกลุ่มได้ที่ คุณเพ็ญศรี รูปงาม 234 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทรศัพท์ 0894298028

Check Also

กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์

ประธานกลุ่ม นาง ...