Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่มได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการประชุมครั้งนี้มีนางประภาศรี  พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และพนักงาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกันพิจารณาในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้

Check Also

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ...