Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่มได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการประชุมครั้งนี้มีนางประภาศรี  พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และพนักงาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกันพิจารณาในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้

Check Also

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 50 คน โดยมีพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม วัดดงนั่งคีริชัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นพระวิทยากร และนายวรดล หวานแหลม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับข้าราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงาน