Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง / ยกเลิกประกาศเชิญชวน / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ดี เตรียมแรง บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางจันทร์ดี เตรียมแรง บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านที่นี่

Check Also

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ ๘ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)