Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการ  “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปี พ.ศ. 2562 ”  โดยกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียน ไว้  มารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว  ในวันศุกร์ที่ 29  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Check Also

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ...