Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับประชาชนบ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ แม่น้ำสอย ใน พื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่ม ตาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อย่างเพียงพอและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

 

 

Check Also

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย แก่นักศึกษาวิชาทหาร อ.แจ้ห่ม

เมื่อ วันจันทร์ ...