Home / สินค้า OTOP / ผักกาดดองเค็ม

ผักกาดดองเค็ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเพื่อการผลิตเชียงหมั้น (ผักกาดดองเค็ม)
ประธานกลุ่ม นางทองเพียร  สวยฉลาด
เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Check Also

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

สนใจติดต่อกลุ่ม ...