Home / สินค้า OTOP / น้ำผักยายแก้ว

น้ำผักยายแก้ว

ประธานกลุ่ม นางแก้ว  ขาวอ่อน
เลขที่ 223 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Check Also

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

สนใจติดต่อกลุ่ม ...