Home / สินค้า OTOP / กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์

กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์

ประธานกลุ่ม นางบัวคำ  สุรินทร์
เลขที่ 232 หมู่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Check Also

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์

สนใจติดต่อกลุ่ม ...