Home / โครงสร้างบุคลากร / คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

flower_line2
นางประภาศรี พยัคฆบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม
นายอารักษ์ ทีเก่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายวินัย กลั่นภูมิศรี
รองนายกเทศมนตรี
นายสุนทร จักรกฤษณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
flower_line2

Check Also

โครงสร้างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ใส่ความเห็น