กองคลัง

flower_line1
นางจันทร์จีรา_อินต๊ะนนท์นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทราวรรณ ทวีโยคนางจันทราวรรณ  ทวีโยค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.มะลิดา จุ่มทาน.ส.มะลิดา จุ่มทา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางทัศนีย์ นิลยองนางทัศนีย์ นิลยอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

 

 

น.ส.นิภาพร  สุมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นางจินตนา จานแก้ว
นักวิชาการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 น.ส.จารุนันท์ ตัญญาหารน.ส.จารุนันท์ ตัญญาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อุไรรัตน์ กลิ่งกลาง
คนงานทั่วไป

นางทิพย์นภา   สุวรรณสนิท
คนงานทั่วไป

flower_line1

 

Check Also

โครงสร้างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ใส่ความเห็น