กองช่าง

 

นายพันธวัฒน์_บุญมานายพันธวัฒน์ บุญมา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

person_bg200(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายเกริก ทวีโยคนายเกริก ทวีโยค
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายชาตรี เพชรรัตน์นายชาตรี  เพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายปฏิภาณ  เกษวิริยะการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 ลูกจ้างประจำ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad

นายสุวิทย์  คุณเครือ
คนงานประจำรถขยะ

 พนักงานจ้างตามภารกิจ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5

นายวิเชียร  หน้านวล
คนงานประจำรถขยะ

 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87

นายอุเทน  พูลเกลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ

%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%94

นายเรืองศิลป์ อุปทอง
คนงานประจำรถขยะ

  พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญธรรม ประพฤติ

นายบุญธรรม ประพฤติ
คนงานทั่วไป

%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b9

นางสาวพรนิภา  แต้มคู
นักการ

%e0%b8%ad%e0%b8%b9

นายพิสุทธิ์  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป

นายณรงค์เดช  ประวิง
คนงานทั่วไป

 

 

นายวรรณชัย  ถาปาน
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย  เอ็นดู
คนงานประจำรถขยะ

นายบวร   ทองใบ
คนงานทั่วไป

 

 

นางพรพิมล  เอื้อเฟื้อ
คนงานทั่วไป

นางเกศนีย์  ประมาณ
คนงานทั่วไป

นางยุพิน  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญพร  อาวรณ์
คนงานทั่วไป

Check Also

โครงสร้างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ใส่ความเห็น