Home / ข่าวต่างๆ / ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล / กิจกรรมหน้าเสาธงกับนายกเทศมนตรี

กิจกรรมหน้าเสาธงกับนายกเทศมนตรี

นางประภาศรี พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแจ้ห่มวันนี้

Check Also

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเ ...

ใส่ความเห็น