สำนักปลัดเทศบาล

(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.กัตติกา หล่อพันธ์มณี

น.ส.กัตติกา หล่อพันธ์มณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางศศิตา เสมอภาคภูมิ

นางศศิตา  เสมอภาคภูมิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางรินญารักษ์ ขยันดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางศิริทิพย์   มลิวัลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจรวย  ตามคุณ
ครู คศ.1


นายโอฬารัก   กาลจักร
นิติกรปฏิบัติการ

สิบเอกสมชาย   ไชยเรียน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางภัทรา  ทองประสม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ลูกจ้างประจำ  
นายจำลอง การักษ์นายจำลอง การักษ์
พนักงานขับรถยนต์
  นายสมพร ฝั้นสนิทนายสมพร  ฝั้นสนิท
พนักงานขับรถยนต์
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
นางทองคำ ดัดลอนนางทองคำ ดัดลอน
ผู้ดูแลเด็ก
นายอนุพงษ์ หน้าขาวนายอนุพงษ์ หน้าขาว
พนักงานขับรถยนต์
นายอดิเรก จงสุขวิบูลย์นายอดิเรก จงสุขวิบูลย์
พนักงานขับรถยนต์
     
  พนักงานทั่วไป  

นายธวัชชัย สุวรรณชาติ
พนักงานดับเพลิง

นายอนันต์  หิรัญพิพัฒน์พงศ์
พนักงานดับเพลิง

นางสาวเพ็ญพร  อาวรณ์
คนงานทั่วไป
     

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.