หัวหน้าส่วนราชการภายใน

นายสว่าง  สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสว่าง  สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Leave A Reply

Your email address will not be published.