คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นายโยธิน  มณีคงฤทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

 

นายเสรี  บุญช่วย

รองนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

นายวิศิษศักดิ์  ปินตายศ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

นายสิงห์ทอง  ชุมวิริยะสุขกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

 

 

นายกุญช์วิสิฏฐ์  อัครโชคบวร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม

Leave A Reply

Your email address will not be published.