กองคลัง

นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจันทราวรรณ  ทวีโยค

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนิภาพร  สุมา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางทัศนีย์  นิลยอง

      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ

นางจินตนา จานแก้ว
นักวิชาการคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
น.ส. จารุนันท์ ตัญญาหาญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
นางทิพย์นภา   สุวรรณสนิท
คนงานทั่วไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.