กองช่าง

นายสว่าง  สมัครสมาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
person_bg200(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายเกริก ทวีโยค
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายชาตรี เพชรรัตน์นายชาตรี  เพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลูกจ้างประจำ
นายสุวิทย์  คุณเครือ
คนงานประจำรถขยะ
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5 นายวิเชียร  หน้านวล
คนงานประจำรถขยะ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87 นายอุเทน  พูลเกลี้ยง
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
  พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญธรรม ประพฤติ นายบุญธรรม ประพฤติ
คนงานทั่วไป
%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b9 นางสาวพรนิภา  แต้มคู
นักการ
%e0%b8%ad%e0%b8%b9 นายพิสุทธิ์  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป
นายณรงค์เดช  ประวิง
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย  เอ็นดู
คนงานประจำรถขยะ
นายบวร   ทองใบ
คนงานทั่วไป
นายวรรณชัย  ถาปาน
คนงานประจำรถขยะ
นางพรพิมล  เอื้อเฟื้อ
คนงานทั่วไป
นางเกศนีย์  ประมาณ
คนงานทั่วไป
นางยุพิน  เสียงเย็น
คนงานทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์  กลิ่งกลาง
คนงานทั่วไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.