นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานทุกรูปแบบ เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ #ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริตทตแจ้ห่ม #zerotolrance #ชาวเทศบาลแจ้ห่มไม่ทนทุจริต

Leave A Reply

Your email address will not be published.