วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่มได้จัดกิจกรรม “อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรยายให้ความรู้โดย ศูนย์ ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย เขต 10 ลําปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.