วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.