สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นางดวงจันทร์    ปัญญาดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นายสุรพล  อินทรชิต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
นายบุญเลิศ  เรียงไรสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นางบุญหมัน  ทีเร็ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

 

นายจารุวัฒน์  พงษ์นิกร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม


นางยุพิน  แก้วบุญปั๋น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม


ว่าที่ ร.ต.หญิงอัมพร  มณฑาทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม


นายวีระพงษ์  สมร่าง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

นายวิทวัส  รูปงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 
นายชุติพนธ์  สมร่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
     
นายชาญวิทย์  ตัญญาหาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

 
นายสิปปภาส  มงคลสรรพ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.