วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ในการนี้ได้มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่มร่วมเข้ารับการอบรม โดยมีนายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากพระดนุพล มุนิวังโส วัดห้วยแหน ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับเกียรติจาก นางวรรณภา ปัญญาผูก และ นายกิตติศักดิ์ สุรินโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ วิทยากรจาก ป.ป.ช.ลำปาง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสรายการต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและบุคลากรในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วงบ่ายทุกท่านร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีร่วมกันภายในองค์กร ณ เขื่อนเก็บน้ำกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.