วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. สภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม กำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.