วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารรายงานการไม่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.