1567 ศูนย์ดำรงธรรม

1567 ศูนย์ดำรงธรรม

  1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  2. รับบริการข้อมูลข่าวสาร
  3. ขอคำปรึกษาและรับเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน
  4. ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น สายด่วนหมายเลข 1567 ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

Leave A Reply

Your email address will not be published.