นโยบายของผู้บริหาร

1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและสายรองให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
1.2 พัฒนาระบบระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก ไม่ให้ท่วมขัง และส่งกลิ่นเหม็น ให้เพียงพอและทั่วถึงในพื้นที่
1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างทั่วถึงในพื้นที่
1.4 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน
1.5 การจัดทำระบบผังเมืองรวมของเทศบาลโดยจัดประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อรองรับต่อการพัฒนาและความเจริญของท้องถิ่นในอนาคต

2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างเหมาะสม
2.2 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้มีความเขียวขจี ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2.3  พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
2.4  พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม รวมทั้งในแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านในพื้นที่
3.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า และการบริการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความชำนาญในการประกอบอาชีพ
3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนโดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
4.1  ส่งเสริมให้ประชาชน มีความจงรักภักดี  มีความสามัคคี และเทิดทูนต่อสถานบันหลักของชาติ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ให้มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อไป
4.3  ส่งเสริม การทำนุบำรุง ศาสนสถาน ให้มีความสะอาด สวยงามอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และการสืบทอดพุทธศาสนา
4.4  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เด็ก นักเรียน ได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม รวมทั้งการรักการอ่านหนังสือ และการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
4.5  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการสวัสดิการของชุมชน การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

5.   นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการและท้องถิ่น
5.2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดซื้อจัดจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.3 การพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
5.4  การบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Leave A Reply

Your email address will not be published.