ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป และตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 โดยทำการสอบตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก มาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และให้นำบัตรประจำตัวสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย การแต่งกายให้แต่งกายสุภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.