ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
– แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
แผนที่
1.2 อาณาเขตปกครอง
ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสอยฝั่งตะวันออกตรงที่อยู่ห่างจากโรงเรียน บ้านหนองนาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนสายไปอำเภอวังเหนือไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ 1,100 เมตร ซึ่ง เป็นหลักเขตที่ 2
ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับถนนสายแจ้ห่ม-วังเหนือ ไปทางทิศใต้ จดฝั่งเหนือของแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือของแม่น้ำวังไปทางทิศตะวันตก จดฝั่งเหนือของแม่น้ำสอย ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสอยไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

1.3 เขตปกครอง
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีเนื้อที่ ประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร

1.4 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ    เขต อบต. แจ้ห่ม และ อบต.วิเชตนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ    เขต อบต. วิเชตนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    เขต อบต. แจ้ห่ม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    เขต อบต. วิเชตนคร

1.5 จำนวนหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดด
หมู่ที่ 3 บ้านเชียงหมั้น
หมู่ที่ 8 บ้านเด่นหนองนาว
หมู่ที่ 9 บ้านศรีหลวงเหนือ

1.6 ประชากร
ข้อมูล  ณ  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2558
หมู่บ้าน    ชาย    หญิง    รวม    จำนวนหลังคาเรือน
หมู่ที่ 1    523    594     1,117         604
หมู่ที่ 2    275    293     568          197
หมู่ที่ 3    195    190     385          134
หมู่ที่ 8    462    480    942         321
หมู่ที่ 9    394    434    828         375
รวม    1,849    1,991    3,840    1,631
– ความหนาแน่น   1,422     คนต่อตารางกิโลเมตร
– ความหนาแน่น    604     หลังคาเรือนต่อตารางกิโลเมตร
– อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2557–2558  ลดลงร้อยละ1.28

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม การจราจร
ถนนและซอย รวมทั้งสิ้น 91 สาย แยกเป็น
ถนน 13 สาย  แยกเป็น   ซอย 78 ซ่อย แยกเป็น
– ลาดยาง 6 สาย            – คอนกรีต 79 สาย
– คอนกรีต 6 สาย
– สะพาน 8 แห่ง
– แม่น้ำ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำวัง และแม่น้ำสอย
– หนองน้ำ 1 แห่ง ได้แก่ หนองน้ำฝั่งหมิ่น

2.2 มีการจัดการขนส่งมวลชน
– รถโดยสารสองแถว จำนวน 40 คัน
– รถเมล์ประจำทางสายลำปาง – แจ้ห่ม – วังเหนือ – เวียงป่าเป้า – เชียงราย ผ่าน

2.3 โทรคมนาคมและการสื่อสาร
– โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 15 จุด
– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
– สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 สถานี (สถานีวิทยุชุมชน)
– สถานีรับสัญญาณโทรศัพท์ 4 แห่ง
– ระบบเสียงตามสายเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน
– หอกระจายข่าวหมู่บ้านในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน
– หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 1 แห่ง (สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม)

2.4 การใช้น้ำอุปโภคบริโภค
– จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ 1,631 ครัวเรือน

2.5 ไฟฟ้า
– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,631 ครัวเรือน
– พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
– ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 594 จุด
ครอบคลุมทุกสายในเขตเทศบาล

2.6 ลักษณะการใช้ที่ดิน
– พื้นที่พักอาศัย 446.81 ไร่
– พื้นที่พาณิชยกรรม 53.75 ไร่
– พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ    21.68 ไร่
– สวนสาธารณะ/นันทนาการ 119 ไร่
– พื้นที่เกษตรกรรม 1,027.95 ไร่

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 รายได้
– รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากร 36,161 บาท/คน/ปี

3.2 การพาณิชยกรรมและบริการ
– ตลาดสด 2 แห่ง (เทศบาล 1 แห่ง เอกชน 1 แห่ง)
– ร้านค้าทั่วไป 101 แห่ง

3.3 สถานประกอบเทศพาณิชย์
– โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

3.4 สถานประกอบการด้านการบริการ
– ธนาคาร 2 แห่ง (ธนาคารออมสิน, ธกส.)
– สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 57 แห่ง

3.5 การอุตสาหกรรม
– อุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง, เย็บกระเป๋า – เครื่องหนัง,
ดอกไม้ประดิษฐ์, เย็บเสื้อผ้า, แกะสลัก, สินค้าแปรรูป (น้ำปู, น้ำผัก, ข้าวเกรียบ)

3.6 การท่องเที่ยว
– จำนวนแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง ได้แก่ หนองน้ำฝั่งหมิ่น และหมู่บ้านท่องเที่ยวหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

4. ด้านสังคม
4.1 ศาสนา
– ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
– วัด จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีหลวง และวัดเชียงหมั้น

4.2 วัฒนธรรม
– ประเพณีท้องถิ่น ที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ประเพณีทานสลากพัตร, ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ, ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

4.3 การศึกษา
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 1 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพีระยานาวิน จำนวน 1 แห่ง
3) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และโรงเรียนบ้านหนองนาว
4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 แห่ง

4.4 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
– สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 6 แห่ง
– สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
– สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 7 แห่ง
– สนามตะกร้อ จำนวน 9 แห่ง
– ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
– สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
– สวนสาธารณะ จำนวน 8 แห่ง

4.5 สาธารณสุข
– ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)) จำนวน 5 แห่ง
– ร้านขายยา จำนวน 4 แห่ง
– คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
– คันที่ 1 จุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
– คันที่ 2 จุน้ำได้ 10,000 ลบ.ม.
– คันที่ 3 จุน้ำได้ 1,000 ลบ.ม.
5.2 พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 คน
5.3 อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 27 คน

6. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 แหล่งน้ำ
– มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำวัง และแม่น้ำสอย
– หนองน้ำ ลำเหมือง ได้แก่ หนองน้ำฝั่งหมิ่น, ลำเหมืองหลวง, ลำเหมืองฮ่องลี่ เป็นต้น

6.2 ขยะ
– ปริมาณขยะ 3 ตัน/วัน
– รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน
– ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 66.68 ลบ.หลา/วัน
– กำจัดขยะโดย เทลงหลุมฝังกลบเป็นครั้งคราว
– ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ม.3 ต.วิเชตนคร โดยเช่า ที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2545

7. ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย
1) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
2) รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
3) เลขานุการนายกเทศมนตรี    จำนวน 1 คน
4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    จำนวน 1 คน
5) สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน
– ฝ่ายประจำ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ณ 1 มีนาคม 2558 ไม่รวมตำแหน่งว่าง) ประกอบด้วย
1) พนักงานเทศบาล จำนวน 16 คน
2) ลูกจ้างประจำ     จำนวน 6 คน
3) พนักงานจ้าง     จำนวน 25 คน

7.2 การคลังท้องถิ่น
จากการบริหารรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบฐานะการคลังย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ 2555
รายรับ   36,146,334.82     บาท
รายจ่าย 31,483,288.16 บาท
ปีงบประมาณ 2556
รายรับ   39,478,359.22     บาท
รายจ่าย 34,540,527.42 บาท
ปีงบประมาณ 2557
รายรับ   45,374,912.93     บาท
รายจ่าย 41,397,852.34 บาท

7.3 การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น (รับจริง ปีงบประมาณ 2557)
–  ภาษีบำรุงท้องที่                    6,227.25  บาท
–  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     782,893.83  บาท
–  ภาษีป้าย                            172,275.25  บาท
–  ภาษีอากรฆ่าสัตว์               57,998.00  บาท
–  ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    287,460.32 บาท
–  รายได้จากทรัพย์สิน                           1,372,980.41 บาท
–  รายได้เบ็ดเตล็ด                                    372,088.00 บาท
–  ภาษีจัดสรร                                      18,396,880.87 บาท

7.4 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เงินอุดหนุนทั่วไป                       12,282,179.00    บาท
– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        6,247,700.00    บาท
– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เบี้ยผู้พิการและทุพลภาพ       564,000.00   บาท
– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    332,230.00  บาท
– เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปี 2557      4,500,000.00    บาท

Leave A Reply

Your email address will not be published.