วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
“สิ่งแวดล้อมเขียวสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
(1) การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนและทางระบายน้ำ
(2) การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและบำรุงรักษา
(3) การสนับสนุนการประปา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนา บำรุง พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้
(2) การจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา
(1) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
(2) การส่งเสริมการศึกษา
(3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศาสนา
(4) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และการป้องกันโรคติดต่อ
(5) การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(2) การพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

Leave A Reply

Your email address will not be published.