เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแจ้ห่มเปิดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาฯ และมีนางญาณินสินี ธนชาตทวีทรัพย์ ท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม ดูแลการประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางดวงจันทร์ ปัญญาดี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นายสุรพล อินทรชิต ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม นายสว่าง สมัครสมาน ผอ.กองช่าง รักษาการแทนปลัดเทศบาล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบล ในที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งนายโยธิน มณีคงฤทธิ์ นายกเทศมนตรีแจ้ห่ม จะทำการแถลงนโยบายต่อสภา พร้อมคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด

Leave A Reply

Your email address will not be published.