สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะโครงการที่ปรากฏในแผนปี พ.ศ.2563 ที่ได้นำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปติดตามและประเมินผลแผน-ปี-63

Leave A Reply

Your email address will not be published.