แจ้งประชาสัมพันธ์​ผู้ใช้บริการ​แฟนเพจ​ และผู้ติดตาม​แฟนเพจเทศบาลตำบลแจ้ห่ม​ เข้าร่วมตอบแบบประเมินความโปร่ง​ใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม​เพื่อพัฒนา​การทำงานต่อไป https://itas.nacc.go.th/go/eit/f9hq1r

https://itas.nacc.go.th/go/eit/f9hq1r?

Leave A Reply

Your email address will not be published.