แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O1 โครงสร้าง http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/4867/
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/96/
http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/78/
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/77/
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99/
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/146/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/law/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/information/

http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/act/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O8 Q&A http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/forums/forum/qa-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a/
O9 Social Network http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/6876/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/category/guidebook/
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
  • แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  • แจ้งขอรับบริการเก็บขยะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/piotnetforms/complain/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.chaehomcity.go.th/chaehomcity/piotnetforms/opinion/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียด ลิ้งค์ URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Leave A Reply

Your email address will not be published.